FANDOM


Porygon-Z (ポリゴンZ Porigonzetto) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Porygon-Z là dạng tiến hóa của Porygon2.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.