FANDOM


Porygon (ポリゴン Porygon) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Porygon2 sau khi trao đổi nếu giữ Up-Grade và sau đó tiến hóa thành Porygon-Z sau khi trao đổi nếu giữ Dubious Disc.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.