FANDOM


Poppo (ポッポ Poppo) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Poppo bắt đầu tiến hóa thành Pigeon ở cấp độ 18 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Pigeot ở cấp độ 36.

Mô tả

Nhờ sở hữu khả năng định hướng cực nhạy bén, chúng luôn tìm được đường về dù có cách xa tổ đến mấy.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/016