Popocco (ポポッコ Popokko) là Pokémon song hệ Cỏ/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Popocco là dạng tiến hóa của Hanecco và tiến hóa thành Watacco ở cấp độ 27.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.