FANDOM


Pokabu (ポカブ Pokabu) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 5. Nó bắt đầu tiến hóa thành Chaoboo ở cấp độ 17 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Enbuoh ở cấp độ 36.

Pokabu cùng với TsutarjaMijumaru là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Isshu.

Mô tả

Chúng có thể vừa khéo léo né đòn của đối phương, vừa bắn ra những quả cầu lửa từ mũi. Loài Pokémon này thích nướng trái cây trước khi ăn, nhưng thỉnh thoảng lại làm cháy khét vì hưng phấn quá đà. [1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/498
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.