FANDOM


Pochiena (ポチエナ Pochiena) là Pokémon thuần hệ Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Graena ở cấp độ 18.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.