Pochama (ポッチャマ Potchama) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Pottaishi ở cấp độ 16 và sau đó tiến hóa thành Emperte ở cấp độ 36.

Pochama cùng với NaetleHikozaru là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Sinnoh.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.