FANDOM


Pixy (ピクシー Pikushī) là Pokémon thuần hệ Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 1. Pixy là dạng tiến hóa của Pippi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.