FANDOM


Pikachu (ピカチュウ Pikachū) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 1. Pikachu là dạng tiến hóa của Pichu và tiến hóa thành Raichu khi tiếp xúc với Đá sấm sét.

Ở vùng Alola, Pikachu tiến hóa thành Raichu hình thái Alola khi tiếp xúc với Đá sấm sét.

Pikachu là linh vật của bản game Pokémon PikachuPokémon Let's Go, Pikachu!.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.