FANDOM


Pichu (ピチュー Pichū) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 2. Pichu tiến hóa thành Pikachu khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao và sau đó tiến hóa thành Raichu khi tiếp xúc với Đá sấm sét.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.