FANDOM


Phione (フィオネ Fione) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 4. Phione không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.