FANDOM


Phaiaro (ファイアロー Faiaroo) là Pokémon song hệ Lửa/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 6. Phaiaro là dạng tiến hóa của Hinoyakoma.

Mô tả

Lửa không thể bén vào đôi cánh chắc khỏe của Phaiaro. Vì thế, trang phục lính cứu hỏa trước đây được làm từ lông vũ loài này. Chúng chủ yếu săn các Pokémon chim. Khi gặp con mồi, chúng bứt tốc tiếp cận, rồi tung cú đá uy lực nện nó rơi xuống đất.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/663
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.