FANDOM


Persian (ペルシアン Perushian) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Persian là dạng tiến hóa của Nyasu.

Persian hình thái Alola (アローラペルシアン Arōra Perushian) là một hình thái địa phương thuần hệ Bóng tối của Persian ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó là dạng tiến hóa của của Nyasu hình thái Alola.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.