FANDOM


Peplipper (ペリッパー Perippā) là Pokémon song hệ Nước/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 3. Peplipper là dạng tiến hóa của Camome.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.