Pearlulu (パールル Pāruru) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Pearlulu tiến hóa thành Huntail sau khi trao đổi nếu giữ Deep Sea Tooth hoặc tiến hóa thành Gorebyss sau khi trao đổi nếu giữ Deep Sea Scale.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.