FANDOM


Pawou (パウワウ Pauwau) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Pawou tiến hóa thành Jugon ở cấp độ 34.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.