FANDOM


Patcheel (パッチール Patchīru) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Patcheel không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.