FANDOM


Parshen (パルシェン Parushen) là Pokémon song hệ Nước/Băng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Parshen là dạng tiến hóa của Shellder.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.