FANDOM


Paras (パラス Parasu) là Pokémon song hệ Côn trùng/Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 1. Paras tiến hóa thành Parasect ở cấp độ 24.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.