FANDOM


Otachi (オタチ Otachi) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Ootachi ở cấp độ 15.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.