FANDOM


Ootachi (オオタチ Ōtachi) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 2. Ootachi là dạng tiến hóa của Otachi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.