FANDOM


Onisuzume (オニスズメ Onisuzume) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Onidrill ở cấp độ 20.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.