FANDOM


Onigohri (オニゴーリ Onigōri) là Pokémon thuần hệ Băng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Onigohri là một trong những dạng tiến hóa của Yukiwarashi.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Onigohri (メガオニゴーリ Mega Onigōri) khi kích hoạt Onigohrinite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.