FANDOM


Onidrill (オニドリル Onidoriru) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Onidrill là dạng tiến hóa của Onisuzume.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.