FANDOM


Omstar (オムスター Omusutā) là Pokémon hóa thạch song hệ Đá/Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Omstar là dạng tiến hóa của Omnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.