FANDOM


Omnite (オムナイト Omunaito) là Pokémon hóa thạch song hệ Đá/Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Omnite được phục sinh từ hóa thạch Helix và tiến hóa thành Omstar ở cấp độ 40.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.