FANDOM


Okutank (オクタン Okutan) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 2. Okutank là dạng tiến hóa của Teppouo.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.