FANDOM


Okorizaru (オコリザル Okorizaru) là Pokémon thuần hệ Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 1. Okorizaru là dạng tiến hóa của Mankey.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.