FANDOM


Nyula (ニューラ Nyūra) là Pokémon song hệ Bóng tối/Băng được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nyula tiến hóa thành Manyula khi lên cấp vào ban đêm và giữ Vuốt sắc.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.