FANDOM


Nyorozo (ニョロゾ Nyorozo) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nyorozo là dạng tiến hóa của Nyoromo và tiến hóa thành Nyobon khi tiếp xúc với Đá nước hoặc tiến hóa thành Nyorotono sau khi trao đổi nếu giữ Con dấu Hoàng gia.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.