Nyorotono (ニョロトノ Nyorotono) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nyorotono là một trong những dạng tiến hóa của Nyorozo.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.