FANDOM


Nyoromo (ニョロモ Nyoromo) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Nyorozo ở cấp độ 25 và sau đó tiến hóa thành Nyobon khi tiếp xúc với Đá nước hoặc tiến hóa thành Nyorotono sau khi trao đổi nếu giữ Con dấu Hoàng gia.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.