FANDOM


Nyorobon (ニョロボン Nyorobon) là Pokémon song hệ Nước/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nyobon là một trong những dạng tiến hóa của Nyorozo.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.