FANDOM


Nyobon (ニョロボン Nyobon) là Pokémon song hệ Nước/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nyobon là một trong những dạng tiến hóa của Nyorozo.

Hình dáng