FANDOM


Nyarmar (ニャルマー Nyarumā) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nyarmar tiến hóa thành Bunyatto ở cấp độ 38.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.