FANDOM


Nuoh (ヌオー Nuō) là Pokémon song hệ Nước/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nuoh là dạng tiến hóa của Upah.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.