FANDOM


Nukenin (ヌケニン Nukenin) là Pokémon song hệ Côn trùng/Ma được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nukenin có thể xem là dạng tiến hóa đặc biệt của Tutinin, chỉ xuất hiện khi Tutinin tiến hóa với điều kiện người chơi còn chỗ trong đội và có dư một bóng chứa Pokémon.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.