}Nuckrar (ナックラー Nakkurā) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nuckrar tiến hóa thành Kirlia ở cấp độ 35 và sau đó tiến hóa thành Sirnight ở cấp độ 45.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.