FANDOM


Nosepass (ノズパス Nozupasu) là Pokémon thuần hệ Đá được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Dainose trong một từ trường đặc biệt.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.