FANDOM


Nokocchi (ノコッチ Nokocchi) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nokocchi không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.