Noctus (ノクタス Nokutasu) là Pokémon song hệ Cỏ/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 3. Noctus là dạng tiến hóa của Sabonea.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.