FANDOM


Ninfia (ニンフィア Ninfia) là Pokémon thuần hệ Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 6. Ninfia là một trong những dạng tiến hóa của Eevui.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.