FANDOM


Nidorino (ニドリーノ Nidorīno) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nidorino là dạng tiến hóa của Nidoran♂ và sau đó tiến hóa thành Nidoking khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.