FANDOM


Nidorina (ニドリーナ Nidorīna) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nidorina là dạng tiến hóa của Nidoran♀ và sau đó tiến hóa thành Nidoqueen khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng