Nidoran♂ (ニドラン♂ Nidoran Osu) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nidoran♂ tiến hóa thành Nidorino ở cấp độ 16 và sau đó tiến hóa thành Nidoking khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.