FANDOM


Nidoran♀ (ニドラン♀ Nidoran Mesu) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nidoran♀ tiến hóa thành Nidorina ở cấp độ 16 và sau đó tiến hóa thành Nidoqueen khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.