FANDOM


Nidoking (ニドキング Nidokingu) là Pokémon song hệ Độc/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nidoking là dạng tiến hóa của Nidorino.

Hình dáng