FANDOM


Nidoking (ニドキング Nidokingu) là Pokémon song hệ Độc/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nidoking là dạng tiến hóa của Nidorino.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.