FANDOM


Neolant (ネオラント Neoranto) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 4. Neolant là dạng tiến hóa của Keikouo.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.