Nendoll (ネンドール Nendōru) là Pokémon song hệ Đất/Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nendoll là dạng tiến hóa của Yajiron.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.