FANDOM


Nazonokusa (ナゾノクサ Nazonokusa) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Kusaihana ở cấp độ 21 và sau đó tiến hóa thành Ruffresia khi tiếp xúc với Đá cỏ hoặc tiến hóa thành Kireihana khi tiếp xúc với Đá mặt trời.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.